Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5752066
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5100318
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3349966
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163327
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133556
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673124
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620229
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2415288