Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5783360
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5473303
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3395247
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3186757
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3138358
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2685609
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2625016
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2471211