Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5797602
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5687720
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3443496
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192046
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140447
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2690701
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626817
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492094