Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5759198
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5193461
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3364010
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169455
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134605
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2675121
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620867
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2423007