Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5810208
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5762104
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3450987
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195554
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141206
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2694604
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628242
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498502